Herbwojslaskiego herbwojdolnoslaskiego

1. Motywacja

Grono społeczników od dziesiątków lat starających się o pozytywistyczne działania na rzecz pomyślności mieszkańców Śląska w ramach istniejących stowarzyszeń i innych organizacji stwierdziło, że istnieje znaczny zakres spraw, które nie są rozwiązywane w sposób satysfakcjonujący. Wniosek ten wynikał z analizy działalności śląskich stowarzyszeń gdzie brak jest zdecydowanych lub pozorowane są działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Śląska

2.
Rejestracja

W rezultacie podjęto działania związane z powołaniem stowarzyszenia nastawionego na pro śląskie działania, które objęłyby maksymalną liczbę mieszkańców Śląska. Trwająca blisko rok procedura sądowa zakończyła się pomyślnie w dniu 31 maja 2012 roku, kiedy to dokonano wpisu Stowarzyszenia "Nasz Wspólny Śląski Dom" do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422603.

3. Komitet Założycielski

Komitet Założycielski liczył 16 osób z czego ponad połowa to bezinteresowni społecznicy przez dziesięciolecia pokrywający koszty swoich działań z budżetów rodzinnych. Żaden z założycieli nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji społecznych (nikomu też nie zaproponowano pracy w Urzędzie Wojewódzkim, w Sejmiku wojewódzkim czy na innym, intratnym stanowisku).

W gronie założycieli:
a) znajduje się 6 osób z wyższym wykształceniem (5 technicznym, 1  ekonomicznym, 1 informatyk),
b) mamy autorów książek:
- D.Jerczyński (Historia narodu śląskiego, Śląski ruch narodowy i inne);
- A.Roczniok (Słownik polsko-śląski i inne),
- R.Kołodziejczyk i P.Helis  (Naród śląski - broszura, "Pisanie na Berdyczów” - broszura, wydane w formie książki  „Materiały na Kongres  Ruchu Autonomii Śląska”);  
- A. Draga (Meandry śląskiej niedoli),
którzy są jednocześnie autorami niezliczonej liczby pism, artykułów prasowych o zdecydowanym pro śląskim i obywatelskim charakterze oraz różnej tematyce (najczęściej pisanych pod pseudonimami).
Wiele artykułów zostało opublikowanych poza granicami kraju - 7 osób czyli niemal połowa  żyje w ramach małżeństw polsko-śląskich czy jak kto woli śląsko-polskich, są to zgodliwe małżeństwa o długim stażu małżeńskim .

4. Stanowisko NWŚD - 7 maj 2012 r.

Przystąpienie do Rady Górnośląskiej, tak zwanego śląskiego okrągłego stołu, gdzie zaprezentowano Stanowisko  Stowarzyszenia "Nasz Wspólny Śląski Dom" w rejestracji między innymi odnoszące się do narodowości śląskiej i języka śląskiego, jak następuje:

I. Narodowość śląska

W sprawach dotyczących narodowości śląskiej dla Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom w rejestracji są dwa fundamentalne problemy.

1. Kto jest Ślązakiem,
2. W oparciu o jakie przyjęte prawdy /wartości / Ślązacy prowadzić będą swoją działalność.

1) Kto jest Ślązakiem
.

Przyjmujemy, że Ślązakiem /Ślązaczką/, jest w szczególności osoba i jej niepełnoletni potomkowie, która w czasie spisu powszechnego zadeklarowała Narodowość Śląską i podtrzymuje swoją decyzję, oraz inne osoby aktualnie zdecydowane taką deklaracje złożyć.
Stoimy na stanowisku, że wystarczy jedno z poniższych uwarunkowań, które sumienia zaakceptuje, aby zadeklarować Narodowość Śląską i być Ślązakiem, a mianowicie:
- mieszkam na Śląsku, dlatego jestem Ślązakiem,

- mój przodek był Ślązakiem,
- urodziłem się na Śląsku,
- utożsamiam się lub akceptuję Narodowość Śląską z innych powodów,
- z sympatii do niej,
- mam własne tylko sobie znane przyczyny, które powodują, że deklaruję odważnie swoją przynależność do Narodu Śląskiego.

Autonomia ludzkiej woli, oznacza świadome i dobrowolne poddanie się prawu, ale prawu naturalnemu, a nie ułomnemu prawu ludzkiemu i narzucanym poglądom, które niekiedy przybierają wynaturzoną, zmanipulowaną postać.
Uznajemy nadrzędność prawa naturalnego nadanego przez Boga gdzie prawowitość oznacza między innymi zgodność z własnym sumieniem.
Powyższy wywód jest zainspirowany i zgodny  treścią broszury R.Kołodziejczyka i P.Helisa "Naród śląski", wydanej przez Narodową Oficynę Śląską, którą polecamy w aspekcie uzasadnienia w niej prawa Ślązaków do prawnego uznania w Polsce-narodowości śląskiej - w Czechach dawno już prawnie uznanej.

2) W oparciu o jakie przyjęte prawdy /wartości/ Ślązacy prowadzić będą
     swoją  działalność:

1. Przyjęcie poniższych siedmiu zasadniczych prawd Ślązaków powinno być inspiracją do aktywnej pracy na rzecz pomyślności Śląska. Jesteśmy Ślązakami, zobowiązuje nas to do czynów szlachetnych.
2. Ziemia Śląska naszą Ojcowizną , dążyć będziemy do jej pomyślności.
3. Pozytywistyczna praca i głoszenie prawdy naszym obowiązkiem.
4. Ludzie dobrej woli oraz wszyscy mieszkańcy Śląska, są naszymi braćmi.
5. Ogrom dokonań naszych przodków, drogowskazem przyszłych działań.
6. Nie opuścimy Śląska skąd nasz Naród i język swój zachowamy.
7. Tworzyć będziemy pozytywny wizerunek Śląska, jako krainy dojrzałej
samorządności i aktywnych postaw obywatelskich.

Wnioskujemy aby na dzisiejszym spotkaniu nastąpiło przyjęcie powyższych prawd Ślązaków, jako obowiązujących we wszystkich organizacjach pro śląskich, których jesteśmy reprezentantami.

II. Język śląski

Według nas posługiwanie się językiem śląskim, nie jest kryterium decydującym o przynależności do Narodu Śląskiego. Dowodem poprawności powyższego twierdzenia są Szkoci, niemal w stu procentach posługujący się językiem angielskim. Ewentualne negowanie istnienia narodu Szkockiego z powodu ich urzędowego języka angielskiego wywoływało by uśmiech politowania. W działaniach na rzecz uznania języka śląskiego trzeba wskazywać między innymi na następujące aspekty sprawy:
- ogromne, liczące wiele tysięcy  wyrazów słownictwo języka śląskiego
różne od polskiego  jest dostatecznym dowodem na to, że język ten istnieje. Językoznawców prosimy o podanie liczby  śląskich słów.

- świadomy grzech zaniechania nie uznania języka śląskiego lub celowe  jego unicestwienie go w najbliższych dziesięcioleciach  , nie wpłynie w istotnym stopniu na osłabienie aspiracji Ślązaków do uznania narodowości śląskiej .
W dalszej  części "Stanowiska" wzywano -  Niech w naszej pamięci tkwi motto:

"Tyle jesteśmy warci , na ile jesteśmy zwarci"


Uzupełniając powyższe stanowisko stwierdza się, że:

- wśród uwarunkowań wystarczających dla zadeklarowania narodowości śląskiej wystarczającym jest  fakt, że małżonek /małżonka/ jest Ślązakiem /Ślązaczką/,

- o tym, czy się jest Ślązakiem lub Ślązaczka i jest się członkiem
narodu śląskiego działającego na rzecz prawnego uznania w Polsce, decyduje autonomiczna decyzja
wolnego człowieka.

Działania  

●  4/12/2011 Wystąpienie do Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skorca w sprawie solidarnych modłów za wszystkich 8.232 + 9 pomordowanych górników przez tych samych polsko-rosyjskich oprawców Tym wstydliwym, przemilczanym i nierozwiązanym do dziś problemem zainteresowaliśmy także kurie w Sosnowcu, Gliwicach i Opolu. Mimo niezrozumiałego dla nas milczenia adresata,  osiągnęliśmy zamierzony cel - w większości kościołach na Śląsku modlono się za wszystkich pomordowanych górników,
●  Wobec tragicznej sytuacji ekonomicznej społeczeństwa oraz niepokojącej prognozy na następne lata zwróciliśmy się z apelem do Premia Tuska, Posłów i Senatorów o natychmiastową, skuteczną interwencję. Wzrost bezrobocia, cen żywności, cen lekarstw, brak możliwości leczenia się u specjalistów. Wszystko to, w ocenie społeczeństwa, wskazuje na Rząd i obie Izby Parlamentu jako sprawców szerzącego się ubóstwa i faktycznej eutanazji.
● Wystąpiliśmy także do Metropolity Arcybiskupa Wiktora Skorca w narastającej dezintegracji społeczeństwa w metropolii katowickiej dając przykłady z Internetu. W apelu tym prosiliśmy aby kościół zabrał głos w sprawie Volksdeutschów. Społeczeństwo polskie używa tego określenia kompletnie nie znając spraw z tym związanych,
● W pełni poparliśmy stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie zaskarżonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wnioskowaliśmy, aby do tej ustawy wprowadzić zapisy chroniące w większym niż dotychczas stopniu prawo działkowców do swojej używanej działki - pełna treść naszego stanowiska  na stronach internetowych działkowców
● Skierowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina z poparciem jego determinacji w dziele całkowite restrukturyzacji systemu sądów, prokuratur i innych instytucji czuwających nad przestrzeganiem prawa, szczególnie w terenie, w myśl zasad ustanowionych w Konstytucji RP,
● pozbawienia około 400 tysięcy obywateli ROP możliwości dogodnej komunikacji kolejowej z Czechami i w konsekwencji z Europą.

To tylko niektóre sprawy którymi się interesujemy.


Stanisław Rduch
Rudolf Kołodziejczyk
Założyciele w 1991 Ruchu Autonomii Śląska.
Uzupełniono Rybnik dnia 21 grudnia 2012 r.  

Geneza Stowarzyszenia i dokonania

© Prawa autorskie.  
   Opracowanie graficzne i administracja strony - Krzysztof Siwek  e-mail: kr.siwek@gmail.com  
   Treść i artykuły: Jacek Szymura,Paweł Helis, Alojzy Motyka, śp. Rudolf Kołodziejczyk


  Ostatnia aktualizacja strony -02-04-2024r. godz. 07:00
    Strona stworzona za pomocą programu Rapror Web Designer firmy Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa